Zhromaždenie členov USD, p.s. 24.marca 2024 v Detve, podiely za rok 2023, výsledky volieb do výboru a dozornej rady

V nedeľu 24.marca 2024 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konalo riadne zhromaždenie členov USD, p.s.. Zhromaždenia sa zúčastnilo 53,61% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2023, plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2024 v zmysle LHP a rozpočet USD, p.s. na rok 2024.

Urbárska kancelária - zmena adresy

Urbárska kancelária je pre podielnikov Urbárskej spoločnosti Detva k dispozícii  na novej adrese:

Záhradná 11/13 (súpisné č. 855) 962 12 Detva, na prízemí.

Úradné hodiny pre USD p. s. sú v stredu v čase od 1300 do 1700 hod. V tomto čase tam bude pre podielnikov naša ekonómka Ing. Jana Longauerová.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 24.03.2024 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Tohto roku na  zhromaždení budeme po piatich rokoch voliť členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musíme schváliť ročnú účtovnú závierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2023.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 19. marca 2023 v Detve, podiely za rok 2022

V nedeľu 19.marca 2023 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 38,92% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 19.03.2023 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na zhromaždení budeme schvaľovať ročnú uzávierku a rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie.

Konanie členskej schôdze v roku 2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia nieje možné momentálne uskutočniť schôdzu v plánovanom termíne. O konaní čiastkovej schôdze budeme informovať na našej stránke www.urbardetva.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve, keď budú zrušené obmedzenia nariadené štátnymi orgánmi. Členské podiely za rok 2021 budeme posielať v priebehu mesiaca apríl 2022.
Výbor USD

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS