Predpokladaný termín výročnej členskej schôdze

Výbor USD sa na svojom zasadnutí 17.10.2021 dohodol na termíne výročnej členskej schôdze na 27.2.2022. Blišie informácie budú priebežne uverejnené na webovej stránke www.urbardetva.sk. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže dôjsť aj k zmene tohto termínu.

Hospodársky výsledok USD, p.s. za roky 2019 a 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a stále platné opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia je veľmi pravdepodobné, že pravidelná členská schôdza sa tento rok konať nebude. Členské podiely podiely už vo veľkej miere boli poslané na účty podielníkom a podiely poštou bude posielať účtovníčka v blízkej dobe.

V prehľadnej tabuľke prikladáme prehľad nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a sumu na rozdelenie za roky 2019 a 2020.

Konanie členskej schôdze v roku 2021

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia nieje možné momentálne určiť termín schôdze. O konaní čiastkovej schôdze budeme informovať na našej stránke www.urbardetva.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve, keď budú zrušené obmedzenia nariadené štátnymi orgánmi. Členské podiely za rok 2020 budeme posielať v priebehu mesiaca apríl 2021.
Výbor USD

Presunutie konanie čiastkovej schôdze 22.03.2020 na neurčito

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia, presúvame konanie čiastkovej schôdze riadneho zhromaždenia členov ktorá sa mala konať v nedeľu 22.03.2020 o 12.00 hodine v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve na predbežne neurčený termín.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 22.03.2020 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na tohtoročnom zhromaždení budeme voliť nového člena dozornej rady z dôvodu, že sa znížil počet jej členov pod dohodnutý počet a musíme schváliť ročnú uzávierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2019.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 17. februára 2019 v Detve, výsledky volieb do výboru a dozornej rady, podiely za rok 2018

V nedeľu 17.februára 2019 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 59,89% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS