Zhromaždenie členov USD, p.s. 24.marca 2024 v Detve, podiely za rok 2023, výsledky volieb do výboru a dozornej rady

V nedeľu 24.marca 2024 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konalo riadne zhromaždenie členov USD, p.s.. Zhromaždenia sa zúčastnilo 53,61% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2023, plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2024 v zmysle LHP a rozpočet USD, p.s. na rok 2024.

Urbárska kancelária - zmena adresy

Urbárska kancelária je pre podielnikov Urbárskej spoločnosti Detva k dispozícii  na novej adrese:

Záhradná 11/13 (súpisné č. 855) 962 12 Detva, na prízemí.

Úradné hodiny pre USD p. s. sú v stredu v čase od 1300 do 1700 hod. V tomto čase tam bude pre podielnikov naša ekonómka Ing. Jana Longauerová.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 24.03.2024 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Tohto roku na  zhromaždení budeme po piatich rokoch voliť členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musíme schváliť ročnú účtovnú závierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2023.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 19. marca 2023 v Detve, podiely za rok 2022

V nedeľu 19.marca 2023 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 38,92% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 19.03.2023 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na zhromaždení budeme schvaľovať ročnú uzávierku a rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie.

Konanie členskej schôdze v roku 2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia nieje možné momentálne uskutočniť schôdzu v plánovanom termíne. O konaní čiastkovej schôdze budeme informovať na našej stránke www.urbardetva.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve, keď budú zrušené obmedzenia nariadené štátnymi orgánmi. Členské podiely za rok 2021 budeme posielať v priebehu mesiaca apríl 2022.
Výbor USD

Predpokladaný termín výročnej členskej schôdze

Výbor USD sa na svojom zasadnutí 17.10.2021 dohodol na termíne výročnej členskej schôdze na 27.2.2022. Blišie informácie budú priebežne uverejnené na webovej stránke www.urbardetva.sk. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže dôjsť aj k zmene tohto termínu.

Hospodársky výsledok USD, p.s. za roky 2019 a 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a stále platné opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia je veľmi pravdepodobné, že pravidelná členská schôdza sa tento rok konať nebude. Členské podiely podiely už vo veľkej miere boli poslané na účty podielníkom a podiely poštou bude posielať účtovníčka v blízkej dobe.

V prehľadnej tabuľke prikladáme prehľad nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a sumu na rozdelenie za roky 2019 a 2020.

Konanie členskej schôdze v roku 2021

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia nieje možné momentálne určiť termín schôdze. O konaní čiastkovej schôdze budeme informovať na našej stránke www.urbardetva.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve, keď budú zrušené obmedzenia nariadené štátnymi orgánmi. Členské podiely za rok 2020 budeme posielať v priebehu mesiaca apríl 2021.
Výbor USD

Presunutie konanie čiastkovej schôdze 22.03.2020 na neurčito

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia, presúvame konanie čiastkovej schôdze riadneho zhromaždenia členov ktorá sa mala konať v nedeľu 22.03.2020 o 12.00 hodine v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve na predbežne neurčený termín.

Stránky

Odoberať Front page feed