Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 19.03.2023 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na zhromaždení budeme schvaľovať ročnú uzávierku a rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie.

Je dôležité, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť (môže isť o Vášho priameho rodinného príslušníka, podielnika-člena USD, alebo jedného z členov výboru USD).

Splnomocnenie nájdete na druhej strane pozvánky.

                                                                          Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

                                                                                                                  Z V O L Á V A

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

na nedeľu 19.03.2023 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2022 a v predchádzajúcom období 
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesení, návrh rozpočtu na rok 2023 a správa o stave požiarnej ochrany
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
  6. Rôzne a diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk a v urbárskej kancelárii.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte prosím urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732160, osobne v kancelárii USD, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 22.01.2023

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Súbor: