Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 24.03.2024 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Tohto roku na  zhromaždení budeme po piatich rokoch voliť členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musíme schváliť ročnú účtovnú závierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2023.

Je dôležité, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť (môže isť o Vášho priameho rodinného príslušníka, podielnika-člena USD, alebo jedného z členov výboru alebo dozornej rady USD).  

Splnomocnenie nájdete na druhej strane pozvánky.

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

Z V O L Á V A

schôdzu riadneho zhromaždenia členov

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

na nedeľu 24.03.2024 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny.

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2023   
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024 a správa o stave požiarnej ochrany
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2023
  6. Voľba volebnej komisie
  7. Voľba členov výboru a dozornej rady
  8. Rôzne a diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

V zmysle platnej zmluvy o spoločenstve zo dňa 23.02.2014 písomné návrhy na členov výboru a dozornej rady spolu s ich súhlasom s kandidatúrou doručte na adresu sídla USD p.s. najneskôr do 12.marca 2024.

Žiadame, aby sa členovia zhromaždenia prezentovali hneď od začiatku prezentácie od 10.00 hodiny a neprišli tesne pred 12.00 hodinou, kedy očakávame najväčší nápor prezentujúcich sa, aby sa  schôdza mohla začať podľa plánu o 12.00 hodine a stihli sa včas prerokovať všetky body programu.

Žiadame všetkých, ktorí nám ešte nedoručili číslo účtu na vyplácanie podielov, nech tak urobia písomne, čo najskôr(môžete na to použiť aj tlačivo na druhej strane pozvánky), výrazne to urýchli a zefektívni ich zasielanie oproti zasielaniu šekom. Peniaze budete mať aj skôr a Váš podiel nebude znížený o každoročne zvyšujúce sa poštovné.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú na telefónnom čísle 0905/732160, osobne v kancelárii USD p.s., alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 17.12.2023

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

a ďalší členovia výboru: doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Mgr. Tibor Sedlický, Ing. Jozef Krnáč, PhD., Vladimír Baran

Súbor: