Hospodársky výsledok USD, p.s. za roky 2019 a 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a stále platné opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia je veľmi pravdepodobné, že pravidelná členská schôdza sa tento rok konať nebude. Členské podiely podiely už vo veľkej miere boli poslané na účty podielníkom a podiely poštou bude posielať účtovníčka v blízkej dobe.

V prehľadnej tabuľke prikladáme prehľad nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a sumu na rozdelenie za roky 2019 a 2020.

  Urbárska spoločnosť Detva p.s.       
         
Por.č. Druh   Rok 2019 Rok 2020
         
  Náklady      
1. Spotreb.nákupy   6 602,97 6 739,69
  v tom:      
1.1 Spotreba mater.   6 266,44 5 306,70
1.2 Spotreba energie   336,53 218,35
1.3 Predaný tovar   0,00 1 214,64
2. Nákl.na repre.   195,46 181,57
         
3. Ostatné služby   93 415,53 92 687,55
  v tom:      
3.1 lesné práce   72 905,96 70 840,22
3.2 práce OLH   6 500,00 6 250,00
3.3 mobil.telefóny   344,06 367,42
3.4 účtovné práce   4 200,00 4 725,00
3.5 služby.spoj.so správou   3 620,00 2 860,00
3.6 nájomné   4 572,45 4 572,45
3.7 poštovné   465,60 626,90
3.8 internet,popl.za doménu   64,07 64,07
3.9 upgrade    115,83 100,00
3.10 notár.poplatky+ostat.služby   11,50 0,00
3.11 prepravné   288,42 2 244,82
3.12 oprava,údržba   327,64 36,67
         
4. Osobné náklady   4 796,97 4 938,01
  v tom:      
4.1 Mzdové náklady   3 910,00 4 070,00
4.2 Zákon.soc.poistenie   886,97 868,01
         
5. Dane a poplatky    1 199,01 1 314,99
  v tom:      
5.1 Daň z nehnuteľ.   1 182,51 1 314,99
5.2 Ostat,dane a poplatky   16,50 0,00
         
6. Iné nákl.na hosp.činnosť   387,87 359,47
         
7. Odpisy nehm.majetku   0,00 123,22
         
8. Finančné náklady   210,38 231,40
         
9. Daň z príjmov    5 227,88 4 777,72
         
10. Náklady celkom :   112 036,07 111 353,62
         
  Výnosy      
1. Tržby za predaj dreva   128 543,78 125 939,50
         
2. Tržby z predaja služieb   2 400,19 2 537,46
         
3. Tržby za tovar   0,00 216,00
         
4. Iné výnosy z hosp.činnosti   534,90 450,04
         
5. Výnosy celkom :   131 478,87 129 143,00
         
  Hosp. výsledok celkom   19 442,80 17 789,38
         
  Prídel do rezerv. Fondu   583,28 533,68
         
  Suma na rozdelenie podielníkom   18 850,00 17 250,00

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.