Pridať nový komentár

Zhromaždenie členov USD, p.s. 17. februára 2019 v Detve, výsledky volieb do výboru a dozornej rady, podiely za rok 2018

V nedeľu 17.februára 2019 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 59,89% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2018, Plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2018 v zmysle LHP a Rozpočet USD, p.s. na rok 2019. Zisk pred zdanením za rok 2018 bol 71 585,99€, daň 15 033,05€, zisk po zdanení 55 436,55€, schválený príspevok 3% do rezervného fondu je vo výške 1 663€.  Zhromaždenie schválilo rozdeliť medzi členov 53 000,-€. Podiely na zisku za rok 2018 sa budú vyplácať najneskôr v prvej polovici apríla. Zaslané podiely budú už zdanené, zdravotné poistenie z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku sa neplatí.

Žiadame podielnikov, ktorí ešte neposlali čísla účtov, na ktoré sa im majú podiely posielať, aby tak urobili čo najskôr. Je to jednoduchšie, prehľadnejšie, menej pracné a lacnejšie. Pri zasielaní podielov poštovou poukážkou im poštovné znižuje vyplatenú výšku podielu.

Zhromaždenie schválilo Dodatok č.1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zo dňa 23.02.2014 v ktorom sú zahrnuté zmeny podľa nového zákona. Konečné znenie dodatku bude na našej webovej stránke zverejnené po jej zaregistrovaní na Okresnom úrade vo Zvolene, Pozemkový a lesný odbor.

Výsledky volieb:

Do výboru USD, p.s. :

 1. Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. 288 718 hlasov
 2. Ing. Peter Krinovič  288 382 hlasov
 3. Ing. Jozef Krnáč, PhD.  288 003 hlasov
 4. Mgr. Tibor Sedlický  286 641 hlasov
 5. Vladimír Baran 275 995 hlasov
 6. Gejza Laco 34 073 hlasov

Do dozornej rady USD, p.s.:

 1. Emil Chamula 280 694 hlasov
 2. Jozef Solovič  272 977 hlasov
 3. Ing. Jozef Ďurica 269 368 hlasov
 4. Ing. Ján Stehlík 49 589 hlasov
 5. Anna Kružliaková 343 hlasov

Najbližších 5 rokov bude výbor pracovať v zložení Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Peter Krinovič, Ing. Jozef Krnáč, PhD., Mgr. Tibor Sedlický a Vladimír Baran a dozorná rada v zložení Emil Chamula, Jozef Solovič a Ing. Jozef Ďurica.

Po skončení zhromaždenia sa uskutočnili prvé zasadnutie výboru a dozornej rady.

Za predsedu USD, p. s. bol výborom zvolený Ing. Peter Krinovič a za podpredsedu Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. za predsedu dozornej rady bol členmi dozornej rady zvolený Emil Chamula.

Nakoľko zhromaždením bolo schválené všetko potrebné pre bezproblémovú činnosť pozemkového spoločenstva, ďalšia čiastková schôdza sa nebude konať.

Upozorňujeme členov spoločenstva, že podľa schválenej zmluvy o spoločenstve sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov od ich vzniku. To znamená aj, že nadobúdateľ podielu (či už jestvujúci alebo nový) je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zmeny nahlásiť spoločenstvu.

V mene celého výboru sa chcem poďakovať všetkým čo pomáhali s organizáciou zhromaždenia za pomoc a všetkým zúčastneným členom za zodpovedný prístup k účasti a zdarný priebeh a hlasovanie na zhromaždení.

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.