Zhromaždenie členov USD, p.s. 26. februára 2017 v Detve, podiely za rok 2016

V nedeľu 26.februára 2017 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 46,74% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2016, Plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2016 v zmysle LHP a Rozpočet USD, p. s.  na rok 2017. Zisk pred zdanením bol 53 100,92€ po zdanení - 34 688,95€. Zhromaždenie schválilo príspevok do rezervného fondu vo výške 10 000€ a za rok 2016 schválilo rozdeliť pre členov 34 700,-€. Podiely na zisku za rok 2016 sa budú vyplácať najneskôr v prvej polovici apríla. Zaslané podiely sú už zdanené a zdravotné poistenie z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku neplatí.

Žiadame podielnikov, ktorí ešte neposlali čísla účtov, na ktoré sa im majú podiely posielať, aby tak urobili čo najskôr. Je to jednoduchšie, prehľadnejšie, menej pracné a lacnejšie. Pri zasielaní podielov poštovou poukážkou poštovné znižuje im vyplatenú výšku podielu.

Nakoľko zhromaždením bolo schválené všetko potrebné pre bezproblémovú činnosť pozemkového spoločenstva, ďalšia čiastková schôdza sa nebude konať.

Upozorňujeme členov spoločenstva, že podľa schválenej zmluvy o spoločenstve sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov od ich vzniku. To znamená aj, že nadobúdateľ podielu (či už jestvujúci alebo nový) je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zmeny nahlásiť spoločenstvu.

  

V mene celého výboru sa chcem poďakovať všetkým čo pomáhali s organizáciou zhromaždenia za pomoc a všetkým prítomným za účasť.

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.