Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 17.02.2019 o 12.00

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na tohtoročnom zhromaždení budú po piatich rokoch voľby členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musí sa schváliť ročná uzávierka a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2018. Budeme schvaľovať aj dodatok k zmluve, kde budú zahrnuté zmeny podľa nového zákona.

Je preto tento rok mimoriadne dôležité, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť (môže isť o Vášho priameho rodinného príslušníka, podielnika-člena USD, alebo jedného z členov výboru USD). V prípade nedostatočnej účasti na zhromaždení (musí byť viac ako 50%) podľa § 28 zákona o pozemkových spoločenstvách ak si spoločenstvo nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie obvodný lesný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur a tiež si nebudeme môcť vyplácať podiely na zisku.  

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

Z V O L Á V A

 

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

na nedeľu 17.02.2019 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

Program zhromaždenia

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2018   
 4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 a správa o stave požiarnej ochrany
 5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2018
 6. Informácia o novele zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., ktorá vyšla v zbierke zákonov ako zákon č. 110/2018 Z. z. a s tým súvisiace schvaľovanie dodatku k zmluve o pozemkovom spoločenstve
 7. Voľba volebnej komisie
 8. Voľba členov výboru a dozornej rady.
 9. Rôzne a diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk a v urbárskej kancelárii.

V zmysle platnej zmluvy o spoločenstve z 23.2.2014 návrhy na členov výboru a dozornej rady a návrhy na zapracovanie do dodatku k zmluve o spoločenstve doručte písomne na adresu sídla USD p.s. do 6. februára 2019.

Žiadame, aby sa členovia prezentovali od začiatku od 10.00 hodiny a neprišli tesne pred 12.00 kedy očakávame najväčší nápor prezentujúcich sa, aby mohla s schôdza začať podľa plánu o 12.00 a stihli sa prerokovať všetky body programu.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732160, osobne v kancelárii USD, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 5.01.2019

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.