Zhromaždenie členov USD, p.s. 2017

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

 

Z V O L Á V A

 

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

 

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

 

na nedeľu 26.02.2017 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

 

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2016    
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2016 a návrh rozpočtu

na rok 2017

  1. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
  2. Informácia o ponuke na odpredaj podielov
  3. Rôzne a diskusia
  4. Uznesenie
  5. Záver

Žiadame Vás, aby ste sa hromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť.

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732 160, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tí čo nám ešte neoznámili číslo účtu, na ktorý máme posielať podiely na zisku nech nám ho písomne oznámia do schôdze. Je to rýchlejšie a lacnejšie ako posielanie poštou.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

Podrobné informácie a splnomocnenie sú v prílohe pozvánka.

 

V Detve, 6.01.2017

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.