Zhromaždenie členov USD, p.s. 22. februára 2015 v Detve, podiely za rok 2014

V nedeľu 22.februára 2015 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 61% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2014, Plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2015 v zmysle LHP a Rozpočet USD, p. s.  na rok 2015.

V prvej polovici marca sa budú posielať členom potvrdenia o príjme za prvé štyri mesiace roku 2014 pre daňové priznanie. Podiely na zisku za rok 2014 sa budú vyplácať v prvej polovici apríla. Podiely sa budú skladať s podielu za január-apríl kedy sme boli ešte spoločenstvo bez právnej subjektivity a podielu za máj-december kedy sme už boli spoločenstvo s právnou subjektivitou. Tento druhý podiel bude už zdanený. Podľa článku na stránke ministerstva zdravotníctva http://www.health.gov.sk/?clanok3 a poradne všeobecnej zdravotnej poisťovne https://www.vszp.sk/poradna-menu/poradna/platenie-poistneho.html sa zdravotné poistenie z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku neplatí.

Žiadame podielnikov, ktorí ešte neposlali čísla účtov, na ktoré sa im majú podiely posielať, aby tak urobili čo najskôr. Je to jednoduchšie, prehľadnejšie, menej pracné a lacnejšie. Pri zasielaní podielov poštovou poukážkou poštovné znižuje im vyplatenú výšku podielu.

Nakoľko sa zhromaždenia zúčastnili členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, ďalšia čiastková schôdza sa nebude konať.

Zhromaždenie schválilo výzvu zákonodárnym orgánom na novelizáciu legislatívnych predpisov pre pozemkové spoločenstvá v týchto základných štyroch bodoch: 

1.zavedenia jednoduchého účtovníctva pre p.s.,

2.zrušenia daňových licencií pre p.s.,

3.zrušenie 14% zdravotných odvodov na vyplatené podiely pre členov p.s.,

4.zrušiť povinnosť mať registračnú pokladňu pre p.s.

 

V mene celého výboru sa chcem poďakovať všetkým čo pomáhali z organizáciu zhromaždenia za pomoc a všetkým prítomným za účasť.

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

 

 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.