Zhromaždenie členov USD, p.s. 2015

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

 

Z V O L Á V A

 

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

 

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo,

so sídlom Námestie SNP č. 11/261, 962 12 DETVA

 

na deň 22.02.2015 o 12.00 hodine (nedeľa)

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

 

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesenia, správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s. za rok 2014
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

Žiadame Vás aby ste sa hromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť.

Podrobné informácie a splnomocnenie sú v prílohe pozvánka.

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.